Opinie o Nas
Masz pytania? Zadzwoń!

(+48) 77 457 75 99 lub NAPISZ DO NAS

 
Artykuły
Zobacz wszystkie artykuły...
Kasa fiskalna za 300 zł?

Ceny kas fiskalnych wahają się średnio od ok. 700 - 3000 zł netto, a drukarek fiskalnych od ok. 1500 - 3500 zł netto. Czy to jest całkowity i realny koszt zakupu? A może da się kupić kasę fiskalną za 300 zł? Sprawdź jaki jest realny koszt zakupu kasy fiskalnej...

Jak odzyskać 700zł za zakup kasy?

Planujesz zakup nowego urządzenia fiskalnego, kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną? Pamiętaj że jeżeli jest to Twój pierwszy zakup urządzenia fiskalnego (pierwszy na dany nr NIP) i dokonujesz zakupu urządzenia ONLINE, to przysługuje Ci 90% zwrotu przy czym nie więcej niż 700 zł. Dotyczy to zarówno płatników podatku VAT jak i podatników zwolnionych z VAT.

Produkt dnia
Zestaw: Kompletne stanowisko POS dla gastronomii
Zestaw: Kompletne stanowisko POS dla gastronomii
12 986,34 zł 10 558,00 zł
Zestaw POS SOGA XS - super oferta!!!
Zestaw POS SOGA XS - super oferta!!!
5 448,90 zł 4 430,00 zł
szt.
Zestaw P20 - 20 szt - pager/coaster
Zestaw P20 - 20 szt - pager/coaster
2 212,77 zł 1 799,00 zł
ACLAS KOS_ON - Kasa ONLINE
ACLAS KOS_ON - Kasa ONLINE
1 536,27 zł 1 249,00 zł

Jak odzyskać 700zł za zakup kasy? 0
Jak odzyskać 700zł za zakup kasy?

Jak odzyskać zwrot (odliczenie) za zakup kasy fiskalnej?

Instalacja kasy fiskalnej

Programowanie kasy fiskalnej
i szkolenie z obsługi kasy

GRATIS

Fiskalizacja w siedzibie SEGAL

50 zł netto

Fiskalizacja w siedzibie KLIENTA

z dojazdem na terenie całego kraju

100 zł netto

Czytaj więcej o instalacji kasy...

Kup u nas kasę fiskalną
pomagamy załatwić formalności

Planujesz kupić nowe urządzenie fiskalne, kasę fiskalną lub drukarkę fiskalną? Pamiętaj, że jeżeli jest to Twój pierwszy zakup urządzenia fiskalnego (pierwszy na dany nr NIP) i dokonujesz zakupu kasy w wersji ONLINE, to przysługuje Ci 90% zwrotu przy czym nie więcej niż 700zł. Dotyczy to zarówno płatników podatku VAT jak i podatników zwolnionych z VAT (tzn. "watowców" jak i "nie watowców").

Zwrot o który mowa powyżej przysługuje również podatnikom którzy są zobligowani przepisami do wymiany urządzeń fiskalnych na ONLINE, nawet jeżeli nie jest to ich pierwsze urządzenie. Sprawdź jakie grupy podatników są zobligowane do wymiany urządzeń na ONLINE....

UWAGA!!!
Zwrot o który mowa powyżej przysługuje tylko za zakup urządzeń ONLINE. Za zakup urządzeń nie online (z elektroniczną kopia paragonów) nie przysługuje zwrot, nawet jeżeli jest to pierwsze urządzenie dla danej firmy.

Przepisy art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o VAT określają zasady korzystania z tzw. ulgi na zakup kas.
Dla kas zakupionych od 1 maja 2019r. prawo do tej ulgi przysługuje wyłącznie w stosunku do tzw. kas online, czyli kas umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

Art. 111 ust. 4 ustawy o VAT mówi:
Podatnicy, u których:

 1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,
 2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Art. 111 ust. 5 ustawy o VAT mówi:
W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w ust. 4, wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Oznacza to, że podatnicy rozpoczynający prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej online mogą starać się o otrzymanie odliczenia w wysokości 90% ceny zakupu netto, ale nie więcej niż 700 zł. W przypadku jednorazowego zakupu większej ilości urządzeń lub jeżeli zakup pozostałych urządzeń nastąpił nie później niż terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, ww odliczenie przysługuje na każde zakupione urządzenie.

Z ulgi na zakup kas, na podstawie art. 145b ust. 1 i 3 ustawy o VAT, korzystać mogą również podatnicy, którzy w przeszłości już z tego typu ulgi korzystali.

Art. 145b ust. 1 ustawy o VAT mówi:
Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

  1. do dnia 31 grudnia 2019 r. - do:
   1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
   2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
  2. do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:
   1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
   2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
  3. do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:
   1. fryzjerskich,
   2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
   3. budowlanych,
   4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
   5. prawniczych,
   6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu. 

Art. 145b ust. 3 ustawy o VAT mówi:
Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o których mowa w art. 111 ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień:

 1. 1 stycznia 2020 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
 2. 1 lipca 2020 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
 3. 1 stycznia 2021 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Oznacza to, że podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych urządzeń na urządzenia online, przysługuje odliczenie w wysokości 90% ceny zakupu netto, ale nie więcej niż 700 zł. Dodatkowo przy wymianie urządzeń nie będą oni musieli zwracać ulgi już wykorzystanej, którą otrzymali z tyt. zakupu pierwszego urządzenia na dany nr NIP.

Skorzystać z ulgi mogą Ci podatnicy, którzy spełnią wymagania:

 1. Rozpoczęcie ewidencji za pomocą kasy/drukarki fiskalnej w terminie.
  Uwaga! Podatnicy, którzy przekroczyli obrót ze sprzedaży detalicznej i zapomnieli w           terminie wprowadzić kasę fiskalną nie mogą ubiegać się o zwrot z US.
 2. Posiadanie faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności.
 3. W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej ulga  na zakup każdej przysługuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu wszystkich kas, w każdym punkcie sprzedaży, nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji (§2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas).

§2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas mówi:
Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „kwotą wydaną na zakup”, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

 1. rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;
 2. posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Ważne! Od 1 maja 2019 nie jest warunkiem ulgi na zakup kas, złożenie przez podatnika do właściwego urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania. Podatnicy korzystający z ulgi nie muszą składać do US pisemnego zgłoszenia przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.

Link – rozporządzenie z 30.04.2019:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000820/O/D20190820.pdf

 

Co należy wykonać żeby skorzystać z (odliczenia) ulgi za zakup kasy fiskalnej?
Skorzystać z ulgi mogą Ci podatnicy którzy spełnią wymagania:

     1. Kupić urządzenie fiskalne ONLINE 
      Uwaga!! Tylko zakup urządzenia ONLINE uprawnia do skorzystania ze zwrotu 700zł z Urzędu Skarbowego
     2. Posiadać dowód zapłaty całej należności.
      Uwaga!! Kasa nie może być kupiona na raty lub z odroczonym terminem płatności. Powinna być zapłacona do dnia fiskalizacji. Ponadto musisz być właścicielem kasy, tzn. nie może ona być kupiona np. w leasingu. Jeżeli płatność następuje np. przelewem to rozliczając zwrot dołącz do faktury zakupu kasy dowód zapłaty za kasę, np. potwierdzenie przelewu.
     3. Rozpocząć rejestrację za pomocą kasy fiskalnej w terminie.
      Uwaga!! Podatnicy którzy przekroczyli obrót sprzedaży detalicznej i zapomnieli w terminie wprowadzić kasę fiskalną nie mogą ubiegać się o zwrot należności do US.
     4. Zgłosić do Urzędu Skarbowego rozpoczęcie ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej, w ciągu 7 dni od fiskalizacji kasy - Zgłoszenie podatnika po fiskalizacji
      Dotyczy tylko zakupu urządzeń fiskalnych z kopią elektroniczną (nie dotyczy urządzeń ONLINE). Urządzeń ONLINE nie trzeba zgłaszać po fiskalizacji, całość odbywa się automatycznie przez Internet przy fiskalizacji
      UWAGA!!! Za zakup kasy z kopią elektroniczną nie przysługuje zwrot 700 zł z US, ale jest obowiązek jej zgłoszenia do US.
      Uwaga!! Czas na złożenie pisma wynosi 7 dni od fiskalizacji a nie od daty zakupu. Zgłoszenie można złożyć osobiście w US, wysłać listem poleconym (liczy się data stempla), albo poprosić swój serwis o zgłoszenie tego pisma (w tym przypadku kopia zgłoszenia będzie w serwisie). W zgłoszeniu należy podać dane firmy, adres instalacji kasy a w przypadku gdy jest to kasa obwoźna np. sprzedaż obwoźna, to adres siedziby firmy z dopiskiem kasa obwoźna. W celu uproszczenia procedury firma SEGAL w całości wypełnia w/w pismo za klienta i na jego życzenie składa je w US.
 

Zobacz również

Kasy fiskalne w promocyjnej cenie dla małych podatników

 


Jak rozliczyć ulgę/zwrot za zakup kasy fiskalnej?

Podatnicy będący płatnikami VAT
Odliczenia ulgi przysługującej z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego (kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej) należy dokonać w deklaracji VAT w rozliczeniu za okres rozliczeniowy (tj. miesiąc lub kwartał), w którym rozpoczęto ewidencjonowanie za pomocą urządzenia fiskalnego lub też za okresy rozliczeniowe następujące po tym okresie. Sposób i czas odliczenia ulgi zależy głównie od tego, czy u podatnika w danym okresie rozliczeniowym wystąpi kwota podatku do zapłaty (tj. nadwyżka podatku należnego), czy też odwrotnie - kwota podatku do zwrotu lub przeniesienia (tj. nadwyżka podatku naliczonego).

Podatnicy zwolnieni z VAT
Podatnicy zwolnieni z podatku VAT, odliczają ulgę zgodnie z zapisem zawartym w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z nim w przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku bądź też korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa wyżej, na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.
Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej za zakup kasy fiskalnej podatnik powinien złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie.
Jeżeli nie jesteś "watowcem" to pobierz gotowy druk zgłoszenia do Urzędu Skarbowego na podstawie którego otrzymasz zwrot za zakup urządzenia fiskalnego - wniosek o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej


Czy mogę odliczyć coś więcej niż 700 zł za zakup kasy?

Tak, dodatkowo jeżeli jesteś "watowcem" to możesz odliczyć VAT oraz jeżeli rozliczasz się na podstawie 18% lub 19% podatku to możesz kasę wpisać jako jednorazowy środek trwały. O wszystkich możliwych odliczeniach przeczytasz w artykule rzeczywisty koszt zakupu kasy fiskalnej...

Wybierz urządzenie którym jesteś zainteresowany(a),
a dowiesz się na co zwracać uwagę przy jego zakupie:

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl